Tellus S2 M V

תיאור

שם המוצר:

Tellus S2 M V

תאור כללי:

שמן הידראולי מינרלי.

דף טכני להורדה:

Tellus S2 M V