Mobil Teresstic Series

תיאור

שם המוצר:

Mobil Teresstic Series

תאור כללי:

שמן טורבינות מינרלי

שמן טורבינות מינרלי מיועד לשימוש במערכות מחזוריות.

מתאים גם למערכות הידראוליות, גירים, מערכות שימון מחזוריות ומערכות להובלת חום

מוצרי הסדרה:

Mobil Teresstic 32

Mobil Teresstic 46

Mobil Teresstic 68

Mobil Teresstic 77

Mobil Teresstic 100

Mobil Teresstic 150

Mobil Teresstic 220

Mobil Teresstic 320

Mobil Teresstic 460

דף טכני להורדה:

Mobil Teresstic Series