Mobil SHC Grease 100 EAL Series

גריז מתפרק ביולוגית -(ביו-דגרדיבל biodegradable) על בסיס סינטטי אסתר

מתאים במיוחד למקומות שסכנת הזיהום היא מהותית לפעולה

תיאור

שם המוצר:

Mobil SHC Grease 100 EAL Series

תאור כללי:

גריז סינטטי איכותי מתפרק ביולוגית

גריז מתפרק ביולוגית -(ביו-דגרדיבל biodegradable) על בסיס סינטטי אסתר

מתאים במיוחד למקומות שסכנת הזיהום היא מהותית לפעולה כגון:

למפעלים לטיפול במים, לסכרים ומסלולי מים, לחקלאות לציוד חקלאי ולציוד ימי.

טווח טמפרטורת עבודה 40-120°C

מתאים למערכות שנידרש בהן אישור רשויות איכות הסביבה

מוצרי הסדרה:

Mobil SHC Grease 101 EAL

Mobil SHC Grease 102 EAL

תקנים:

DIN 51825: (2004-06) KPE1K-40 , KPE2K-40

אישורים:

קיים אישור המשרד לאיכות הסביבה

דף טכני

Download