Exxon HyJet V

תיאור

שם המוצר:

Exxon HyJet V

תאור כללי:

נוזל הידראולי לא דליק על בסיס פוספט אסתר.

תקנים:

 SAE Aerospace Standard AS1241 Type V

Airbus NSA 307110N Type V

Boeing BMS 3-11P Type V

Boeing Long Beach DMS 2014H Type 5

ATR NSA307110N Type V

Gulfstream 1159SCH302J Type V

דף טכני להורדה:

Exxon HyJet V