AeroShell SSF and LGF

תיאור

שם המוצר:

AeroShell SSF and LGF

תאור כללי:

שמן הידראולי תעופתי מינרלי.

דף טכני להורדה:

AeroShell SSF and LGF